ISKOPI-PRIJEVOZ-UTOVAR-GRAĐEVINA-PRIJEVOZ TEŠKIH TERETA-GRADNJA PUTOVA-PROIZVODNJA I UGRADNJA BETONA-PROIZVODNJA TEHNIČKO GRAĐEVNOG KAMENA-ISKOP FREJZAMA U KAMENIM MATERIJALIMA-PRODAJA STANOVA-PRODAJA POSLOVNIH PROSTORA-PRODAJA VOZILA I STROJEVA






Reference
 • Radovi na izgradnji šumskog puta G.J. „Hrbljine-Kuljača“, 2008. - ŠGD Hercegbosanske šume“d.o.o.Kupres
 • Čišćenje uređenog riječnog korita  rijeke Unac u Drvaru, 2008. - Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo
 • Izvođenje radova na tercijalnoj mreži kanalizacijskog sistema na teritoriju općine Tivat, 2008. - MONTMONTAŽA-HIDROINŽENJERING DSD,TIVAT
 • Čišćenje kanala u kompenzacijkom bazenu Lipa i nataloženog mulja u bazenu Lipa, 2005. - CRPNA STANICA „BUŠKO BLATO“ d.o.o.Livno
 • Građevinski radovi na izgradnji kablovske distributivne mreže na teritoriju Crne Gore, 2007. - PTT INŽENJERING d.o.o. Podgorica
 • Građevinski radovi na rekonstrukciji optičkog spojnog puta  Cetinje –Budva, dionica Konak-Obzovica,2006 - PTT INŽENJERING d.o.o. Podgorica
 • Radovi na održavanju,sanaciji i izgradnji šumskih putova, čišćenju snijega i izgradnji šumskih vlaka u šumariji Livno, 2006. - ŠGD“HERCEGBOSANSKE ŠUME“ d.o.o.Kupres
 • Uređenje korita rijeke Ričine i uvodnog kanala Mandak, 2005. - CS „Buško Blato“d.o.o. Podgradina, Livno
 • Uređenje korita rijeke Plovuće, 2005. - CS „Buško Blato“d.o.o.
 • Održavanje građevinskih objekata na horizontu Livanjskog polja i Buškog Blata - 2006. - CS „Buško Blato“
 • Uređenje kanala Plovuća-Brda, 2006. - CS „Buško Blato“
 • Uređenje kanala Jagme, 2006 - CS „Buško Blato“
 • Izvođenje pripremno – završnih radova, 2006. - “EUROSERVIS“ d.o.o. Livno
 • Radovi na izgradnji pristupne mreže Lastva i spojnog puta Trebinje – Lastva, 2006. - PTT INŽENJERING d.o.o., Podgorica
 • Radovi na održavanju,sanaciji i izgradnji šumskih putova, čišćenju snijega i izgradnji šumskih vlaka u šumariji B.Grahovo, ŠGD „Hercegbosanske šume“, Kupres
 • Izgradnja vodospreme na vodovodu Mandak-Podgradina , 2004. - HEP-PROIZVODNJA d.o.o., SEKTOR ZA HIDROELEKTRANE PP HE JUG-SPLIT
 • Uređenje korita rijeke Plovuće, 2005. - CS „Buško Blato“
 • Izvođenje radova na obnovi DV 35 kV Podgradina-Lipa-Brda, 2005. - “TUDIĆ ELEKTRO CENTAR“ Šibenik
 • Sanacija temeljnog ispusta brane Kazaginac, odvodni tunel i slapište temeljnog ispusta - 2005. - GEOSONDA d.o.o. Zenica
 • Izvođenje građevinskih radova i montaža bakarnih i optičkih kablova i mrežnog pribora za SPOK na relaciji  Rudo-Mioče-Uvac, 2003 - PTT INŽENJERING d.o.o. Pale
 • Građevinski radovi i montaža za SPOK na relaciji Srbinje –Trebinje, 2001. - PTT „INŽENJERING“ d.o.o. Banja Luka
 • Radovi na održavanju, sanaciji i rekonstrukciji šumskih putova na području Šumarije Glamoč, 2007. - ŠGD „Hercegbosanske šume“d.o.o. Kupres
 • Radovi na održavanju, sanaciji i rekonstrukciji šumskih putova na području Šumarije Drvar, 2007. - ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres
 • Radovi na izgradnji traktorskih vlaka u Šumariji B.Grahovo, 2007. - ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o.Kupres
 • Radovi na izgradnji šumskog puta u Šumariji Glamoč, lokalitet Matrak, 2007. - ŠGD „Hercegbosanske šume“ Kupres
 • Radovi na izgradnji šumskog puta  u Šumariji Drvar, G.J. Osječnica, 2007. - ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres
 • Radovi na izgradnji šumskog puta  u Šumariji Glamoč na lokalitetu Škadim, 2007. - ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres
 • Izvođenje radova na strojnom skidanju kosina u zasjecima i usjecima s utovarom i odvozom na deponiju na M-15 Livno-Šujica-Tomislavgrad - “CESTE“d.d. Mostar
 • Radovi na održavanju, sanaciji i rekonstrukciji šumskih putova u Šumariji Drvar, 2007. - ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres
 • Radovi na izgradnji šumskog puta u Šumariji Glamoč na lokalitetu Staretina , 2007. - ŠGD „Hercegbosandske šume“ d.o.o. Kupres
 • Radovi na izgradnji šumskog puta u Šumariji Livno  na lokalitetu Kamešnica, 2007. - ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres
 • Čišćenje obale rijeke Bistrice i rijeke Žabljak, čišćenje postojećih sekundarnih i iskop novih sekundarnih kanala na području „Dubačica“ i „Table“, 2007. - Općina Livno
 
Copyright © 2015. Roco Commerce Livno.